BiBiBi (Rarity)


Name: Kitaro
Type: Yellow mouse
Background: Grey