Gojo Satoru (Rarity)


Jujutsu Kaisen

Handsome

Cool

Background:Grey